Veere Dronk

De Mutse

 

De Mutse

Kaai
Veere

 


Een bordeel aan de Kaai te Veere.


Geschiedenis

1544
Mayken Jans van Bommel

In 1544 wordt Mayken Jans van Bommel in het huis De Mutse op de Kaai, int schoonste ende beste van der stadt wonende, door de schout gearresteerd voor te houden secreet bordeel, sottende ende deckende zoe gehuwde als ongehuwde personen, mannen ende vrouwen - haar straf is niet mals (zie Bijzonderheden).

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

"In een der rechtsboeken van de stad lezen we hoe op 19 april 1513 een bordeelhouder door burgemeesters en schepenen wordt opgedragen alle vrouwen nog diezelfde dag op straat te zetten en met zijn bedrijf te stoppen. Zou hij toch willen doorgaan ‘soe sal hij gaen wonen int quartier dair de lichte vrouwe geordonneert zijn om te wonen’. Alleen in die straat, die de naam Bordeel- of Kwartierstraat draagt, waren huizen van plezier toegestaan. In 1513 loopt het dus nog goed af, maar als in 1544 Mayken Jans van Bommel in het huis De Mutse op de Kaai, ’int schoonste ende beste van der stadt wonende, te houden secreet bordeel, sottende ende deckende zoe gehuwde als ongehuwde personen, mannen ende vrouwen’, wordt ze door de schout in hechtenis genomen en overgebracht naar de gevangenis. Burgemeesters en schepenen veroordelen haar vervolgens ‘gevangen te blijven tot sondage toe naestcomende ende alsdan in haere onderhueycke*) voor de processie [te] gaen met een wasse kaersse van een half pondt ende de processie omme geweest hebbende sal de zelve kaersse brengen ende stellen voor ‘t heylege sacrament, ende daer na gebannen den tijt van thien jaeren vuten eylande van Walcheren’. Keert ze voor die tijd terug dan moet de beul voor straf haar linkeroog uitsteken.

  • In de 18de eeuw werden de twee panden De Mutse en De Zevenster gebouwd aan de Kaai (nu nrs. 15 en 17) - wellicht stond op die plaats vroeger het huis De Mutse waar Mayken Jans van Bommel bordeel hield.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Kaai Veere.

Externe links

Bronnen